Booronderzoeken

Binnen de archeologienota kunnen 3 soorten booronderzoeken onderscheiden worden: landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en waarderend archeologisch booronderzoek.

Landschappelijk booronderzoek

Een landschappelijk booronderzoek heeft tot doel om de bodemkundige situatie aan de hand van boringen te controleren. Op die manier kan de bodemkaart getoetst worden, kunnen verstoringen in kaart worden gebracht en kan de diepte van het archeologisch niveau bepaald worden. De boringen worden manueel uitgevoerd door middel van een gutsboor of een edelmanboor (diameter 7 cm).

Een landschappelijk booronderzoek kan eventueel aangevuld worden met landschappelijke profielputten. Een landschappelijk profielputtenonderzoek wordt niet als een separaat onderzoek uitgevoerd maar wordt in combinatie met een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is om onduidelijkheden in de boringen weg te werken en bodemkundige gegevens te verduidelijken. De putten worden manueel gegraven. Omwille van veiligheidsredenen worden landschappelijk profielen, niet dieper van 120 cm diep gegraven.

Verkennend archeologisch booronderzoek

Een verkennend archeologisch booronderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van boringen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een projectleider-archeoloog. De boringen worden geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 10 cm. De boringen worden geplaatst in een 10 x 12 m grid.

Waarderend archeologisch booronderzoek

Een karterend archeologisch booronderzoek heeft tot doel om archeologische vindplaatsen, vastgesteld bij een verkennend archeologisch booronderzoek gedetailleerder te onderzoeken. Het booronderzoek wordt uitgevoerd door een projectleider-archeoloog en een archeoloog. De boringen worden geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 15 cm in een 5 x 6 m grid.